Beti-Onak B
BETI-ONAK B navarra
Beti-Onak B
29/12/2019 10:35 Pista B
Beti-Onak B   Huarte A Mas
   
29/12/2019 10:55 Pista B
Beti-Onak B   Noain
   
29/12/2019 12:35 Pista B
Beti-Onak B   Huarte C Fem
   
29/12/2019 12:55 Pista B
Beti-Onak B   Huarte B Fem